سالـن مطـالعه ملک شهـر به 34393121 تغـییر یـافته اسـت.

چهارشنبه | ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۳:۳۵

چهارشنبه | ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۳:۳۵

محتوای آرشیو

اسامی برندگان مسابقه ویژه نامه مطالعاتی رو به راه

حمیــد کریمیــان ریــزی طــاهره هشــت مــردی زهــرا قجاونــد فریــد علــی دوســت اقــدم اکــرم یــزدان پــور حــاجیه تقــی زاده مینــا فلاحتــی فــاطمه نــاعم زیــنب چنگانــی بهــاره کریمــی نفیســه ســادات ناجــی بهــزاد گرسیــوز

برنامه انتخاب رشته کنکور سراسری

این برنامه  در سال 1401 با همکاری و مشارکت دانشگاه اصفهان و در سال 1402 به صورت مستقل برگزار شد. مشاوره حضوری و غیرحضوری، انتخاب رشته کامپیوتری، استعداد سنجی شغلی، و مشاوره روانشناختی از فعالیت های انجام گرفته در این ...

کارگاه های کتابخانه تخصصی حقوق

اداره کتابخانه ها در رابطه با جذب و حفظ مخاطب کتابخانه های تخصصی کارگاه های تخصصی مورد نیاز جامعه استفاده کننده را برنامه ریزی واجرا می کند. تا کنون در این راستا کتابخانه تخصصی حقوق شهروند واقع در کتابخانه میرداماد ...