"سـاعت اتمـام ارائه خدمـات در کتابخـانه مرکـزی امـروز ۵ اسفند ۱۸:۳۰ خواهـد بود. "

پنجشنبه | ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | ۸:۰۹

پنجشنبه | ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | ۸:۰۹

کتابخانه های سازمانی

نام مراکزنشانیتلفن
کتابخانه تخت فولاد خ مصلی – ک شهید شاطر گلی۳۶۶۳۶۶۱۰-۲۰
کتابخانه پژوهش شهرداریخ طیب جنب درمانگاه شهرداری۳۲۳۳۸۴۴۳۲
کتابخانه حمل و نقل و ترافیکپل چمران جنب شهرداری منطقه ۷۳۴۵۹۳۷۰۵
کتابخانه روابط عمومی شهرداریمیدان امام حسین جنب شهرداری مرکزی۳۲۲۰۲۲۰۱
کتابخانه سازمان آتش نشانیخ دانشگاه سه راه حکیم نظامی – بلوار دانشگاه شهرداری منطقه ۵۳۲۶۴۷۶۲۰
کتابخانه سازمان نوسازیخ ابن سینا مقابل بانک ملی ک کدخدایی۳۴۴۸۴۸۹۲-۹۴
کتابخانه طرح و برنامه (سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری)خ ۲۲ بهمن مجموعه اداری امیرکبیر سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری۳۲۶۸۱۵۷۸
کتابخانه معاونت فرهنگی اجتماعیخ چهارباغ بالا – ک حضرت یحیی- بن بست نخل۳۶۲۸۸۹۹۱
کتابخانه معاونت عمران شهریپل چمران – جنب شهرداری منطقه ۷۳۴۵۹۳۷۳۷
کتابخانه معماری و شهرسازیپل چمران – جنب شهرداری منطقه ۷۳۴۵۹۳۶۵۰