"سـاعت اتمـام ارائه خدمـات در کتابخـانه مرکـزی امـروز ۵ اسفند ۱۸:۳۰ خواهـد بود. "

جمعه | ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۴:۲۳

جمعه | ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۴:۲۳

خدمات فنی کتابخانه ها

این بخش شامل دوقسمت سفارشات و فهرست نویسی می باشد . خدمات این اداره به ۱۰۰ کتابخانه (اعم تخصصی، عمومی، اختصاصی) ارائه می شود که ذیل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی ؛ مناطق شهرداری (واگذاری، غیرواگذاری، محله محور، اختصاصی، تخصصی)؛ کتابخانه هایی که صرفا خدمات فنی دریافت می کنند؛ قرار می گیرند.