آلبوم هنر

اصفهان، هنر، معاصر

آتشگاه اصفهان پدیدآور: کاظمی ، یاغش ناشر: سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری اصفهان چاپ ۱ سال ۱۳۸۶ ۴۸۸ صفحه شومیز ۵۰,۰۰۰ ریال

اصفهان، هنر، معاصر

آتشگاه اصفهان پدیدآور: کاظمی ، یاغش ناشر: سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری اصفهان چاپ ۱ سال ۱۳۸۶ ۴۸۸ صفحه شومیز ۵۰,۰۰۰ ریال

اصفهان، هنر، معاصر

آتشگاه اصفهان پدیدآور: کاظمی ، یاغش ناشر: سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری اصفهان چاپ ۱ سال ۱۳۸۶ ۴۸۸ صفحه شومیز ۵۰,۰۰۰ ریال