"سـاعت اتمـام ارائه خدمـات در کتابخـانه مرکـزی امـروز ۵ اسفند ۱۸:۳۰ خواهـد بود. "

چهارشنبه | ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ | ۷:۴۷

چهارشنبه | ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ | ۷:۴۷

طرح های عضویت

همه مردم شهر اصفهان می توانند به عضویت کتابخانه های شهرداری اصفهان درآیند و پس از عضویت در طرح مورد نظر، از منابع و خدمات کتابخانه استفاده کنند.