سالـن مطـالعه ملک شهـر به 34393121 تغـییر یـافته اسـت.

چهارشنبه | ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ | ۸:۲۸

چهارشنبه | ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ | ۸:۲۸

طرح های عضویت

همه مردم شهر اصفهان می توانند به عضویت کتابخانه های شهرداری اصفهان درآیند و پس از عضویت در طرح مورد نظر، از منابع و خدمات کتابخانه استفاده کنند.