"سـاعت اتمـام ارائه خدمـات در کتابخـانه مرکـزی امـروز ۵ اسفند ۱۸:۳۰ خواهـد بود. "

پنجشنبه | ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | ۸:۱۰

پنجشنبه | ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | ۸:۱۰

فـرم درخـواست اهـدای کتـاب به کتابخـانه هـای شـهرداری اصفهـان

(ویـژه افـرادی کـه مـی خواهنـد کتـاب هـای خـود را در کتابخانـه هـای شهـرداری ثـبت و از ایـن طـریق امکـان مـطالعه آن را بـرای عمــوم شهرونـدان فـراهم کـنند)