"سـاعت اتمـام ارائه خدمـات در کتابخـانه مرکـزی امـروز ۵ اسفند ۱۸:۳۰ خواهـد بود. "

پنجشنبه | ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۷:۱۷

پنجشنبه | ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۷:۱۷

سالن مطالعه میرعماد

اطلاعات سالن مطالعه
کارکنان

مسئول کتابخانه: جواد ایزدی

کتابداران: محمدجواد آقایی

بخش ها و خدمات
طرح ها و برنامه ها
گالری تصاویر