جمعه | ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | ۵:۱۴

کتابخانه های تخصصی

نام مراکزتلفننشانی
کتابخانه تخصصی شیعه۳۲۲۰۴۲۲۵خ مسجد سید ابتدای طیب
تخصصی حقوق ۳۶۶۲۱۲۰۰ - ۳۶۶۲۱۱۰۰ ۳۶۶۴۳۳۴۱چهارراه شهید نیکبخت –ابتدای خ شهید نیکبخت
کتابخانه تخصصی هنر و اصفهان شناسی و دفتر تخصصی نشر۲-۳۲۲۴۵۱۸۰خ استانداری –روبروی موزه هنرهای معاصر-جنب کلانتری
کتابخانه تخصصی ادبیات۳۲۶۱۶۰۳۰ - ۳۲۶۰۲۷۴۰خ ۲۲بهمن- خیابان علامه امینی- باغ غدیر
کتابخانه تخصصی ورزش۳۶۲۶۶۸۵۵خ توحید ابتدای خ مهرداد شرقی
کتابخانه تخصصی نجوم۳۶۶۸۳۵۳۵سعادت آباد جنب ورزشگاه امین
کتابخانه تخصصی رسانه۳۲۶۰۷۵۲۹خ ۲۲ بهمن علامه امینی باغ غدیر
کتابخانه تخصصی مهدویت۳۴۴۵۴۹۹۱خیابان سروش –روبروی مسجدالغفور