"سـاعت اتمـام ارائه خدمـات در کتابخـانه مرکـزی امـروز ۵ اسفند ۱۸:۳۰ خواهـد بود. "

چهارشنبه | ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۵:۳۴

چهارشنبه | ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۵:۳۴

سالن مطالعه ملک شهر

اطلاعات کتابخانه

سالن مطالعه ملک شهر در سال ۱۳۷۹ تاسیس شد. این مرکز حدود ۴۰۰۰ جلد کتاب دارد، وشامل بخش های امانت و مرجع می باشد. این مرکز دارای دو سالن مجزا با ظرفیت ۱۵۰ نفر مخصوص خواهران و برادران می باشد.

کارکنان کتابخانه

مسئول کتابخانه: نیره مرادیان نژاد

کتابداران: مریم رنجکش، فریبا مرادمند

بخش ها و خدمات
طرح ها و برنامه ها
گالری تصاویر