"سـاعت اتمـام ارائه خدمـات در کتابخـانه مرکـزی امـروز ۵ اسفند ۱۸:۳۰ خواهـد بود. "

یکشنبه | ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | ۱:۱۰

یکشنبه | ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | ۱:۱۰

محتوای سامانه اهدا

فرم درخواست کتاب اهدایی

فـرم درخـواست کتـاب اهـدایی(ویـژه مـدارس، و ارگـان هایـی کـه بـرای تـوسعه مجموعـه خـود بـه کتـاب نیـاز دارنـد)

فرم درخواست اهدای کتاب به کتابخانه های شهرداری اصفهان

فـرم درخـواست اهـدای کتـاب به کتابخـانه هـای شـهرداری اصفهـان(ویـژه افـرادی کـه مـی خواهنـد کتـاب هـای خـود را در کتابخانـه هـای شهـرداری ثـبت و از ایـن طـریق امکـان مـطالعه آن را بـرای عمــوم شهرونـدان فـراهم کـنند)