سالـن مطـالعه ملک شهـر به 34393121 تغـییر یـافته اسـت.

شنبه | ۰۲ تیر ۱۴۰۳ | ۱۳:۳۴

شنبه | ۰۲ تیر ۱۴۰۳ | ۱۳:۳۴

تست

اسامی برندگان مسابقه ویژه نامه مطالعاتی رو به راه

حمیــد کریمیــان ریــزی طــاهره هشــت مــردی زهــرا قجاونــد فریــد علــی دوســت اقــدم اکــرم یــزدان پــور حــاجیه تقــی زاده مینــا فلاحتــی فــاطمه نــاعم زیــنب چنگانــی بهــاره کریمــی نفیســه ســادات ناجــی بهــزاد گرسیــوز

فرم درخواست کتاب اهدایی

فـرم درخـواست کتـاب اهـدایی(ویـژه مـدارس، و ارگـان هایـی کـه بـرای تـوسعه مجموعـه خـود بـه کتـاب نیـاز دارنـد)

فرم درخواست اهدای کتاب به کتابخانه های شهرداری اصفهان

فـرم درخـواست اهـدای کتـاب به کتابخـانه هـای شـهرداری اصفهـان(ویـژه افـرادی کـه مـی خواهنـد کتـاب هـای خـود را در کتابخانـه هـای شهـرداری ثـبت و از ایـن طـریق امکـان مـطالعه آن را بـرای عمــوم شهرونـدان فـراهم کـنند)

برنامه انتخاب رشته کنکور سراسری

این برنامه  در سال 1401 با همکاری و مشارکت دانشگاه اصفهان و در سال 1402 به صورت مستقل برگزار شد. مشاوره حضوری و غیرحضوری، انتخاب رشته کامپیوتری، استعداد سنجی شغلی، و مشاوره روانشناختی از فعالیت های انجام گرفته در این ...

کارگاه های کتابخانه تخصصی حقوق

اداره کتابخانه ها در رابطه با جذب و حفظ مخاطب کتابخانه های تخصصی کارگاه های تخصصی مورد نیاز جامعه استفاده کننده را برنامه ریزی واجرا می کند. تا کنون در این راستا کتابخانه تخصصی حقوق شهروند واقع در کتابخانه میرداماد ...

خبر اطلاعات بیشتر

در همایشی که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون وزیر کشور، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان و معاونت فرهنگي سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري اصفهان در برج آزادی تهران برگزار شد، ...