چهارشنبه | ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۷:۴۴

مبادله کتاب شهروند

مرکز مبادله کتاب شهروند در کتابخانه عمومی میرداماد و تخصصی حقوق واقع شده است. این مرکز دارای ۱۴۰۰۰ جلد کتاب در زمینه های مختلف موضوعی شامل مذهبی، ادبی، روانشناسی، تاریخی، اجتماعی، علمی، هنری، و … می باشد و مخاطبین می توانند کتاب هایی که در منزل دارند و نیاز به مطالعه آن ندارند با کتاب های مورد نیاز خود مبادله نمایند. از دیگــر فعالیــت هــای مرکــز مبادلــه کتــاب شــهروند اهــدا و ارســال کتــاب بــه مناطــق محــروم، حمایتــی، نظامــی، و ارگان هــای مختلــف مــی باشــد. از اهــداف بخــش مبادلــه مــی تــوان بــه ترویــج فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی، ایجــاد فرصــت بیشــتر بــرای مطالعــه، اشــتراک و گــردش کتــاب هــای خوانــده شــده، و کاهــش هزینــه هــا اشاره کرد.