"سـاعت اتمـام ارائه خدمـات در کتابخـانه مرکـزی امـروز ۵ اسفند ۱۸:۳۰ خواهـد بود. "

یکشنبه | ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | ۸:۴۷

یکشنبه | ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | ۸:۴۷

Home

Slide می خوام بدونید ... ● کتابخانه چه زمانی باز است ؟ ● در کتابخانه چه خدماتی ارائه می شود ؟ ● در شرایط کرونا امانت کتاب چگونه است ؟ می خوام بدونم ... ● می دونید اولین خاطره من از کتابخانه ... ● می دونید که میتونید کتابها را از ما بخرید ... ● میتونید طرح جلد کتابها را تغییر دهید ... ● میتونید کتابها را برای عزیزانتان ارسال کنید ... Slide می خوام بدونید ... ● کتابخانه چه زمانی باز است ؟ ● در کتابخانه چه خدماتی ارائه می شود ؟ ● در شرایط کرونا امانت کتاب چگونه است ؟ می خوام بدونم ... ● می دونید اولین خاطره من از کتابخانه ... ● می دونید که میتونید کتابها را از ما بخرید ... ● میتونید طرح جلد کتابها را تغییر دهید ... ● میتونید کتابها را برای عزیزانتان ارسال کنید ... Slide می خوام بدونید ... ● کتابخانه چه زمانی باز است ؟ ● در کتابخانه چه خدماتی ارائه می شود ؟ ● در شرایط کرونا امانت کتاب چگونه است ؟ می خوام بدونم ... ● می دونید اولین خاطره من از کتابخانه ... ● می دونید که میتونید کتابها را از ما بخرید ... ● میتونید طرح جلد کتابها را تغییر دهید ... ● میتونید کتابها را برای عزیزانتان ارسال کنید ... Slide می خوام بدونید ... ● کتابخانه چه زمانی باز است ؟ ● در کتابخانه چه خدماتی ارائه می شود ؟ ● در شرایط کرونا امانت کتاب چگونه است ؟ می خوام بدونم ... ● می دونید اولین خاطره من از کتابخانه ... ● می دونید که میتونید کتابها را از ما بخرید ... ● میتونید طرح جلد کتابها را تغییر دهید ... ● میتونید کتابها را برای عزیزانتان ارسال کنید ...

Slide Slide Slide Slide Slide

می خوام بدونم ...

  •                       ● کتابخانه چه زمانی باز است ؟
  •                     ● در کتابخانه چه خدماتی ارائه می شود ؟
  •                   ● در شرایط کرونا امانت کتاب چگونه است؟

می خوام بدونید ...

  •            ● می دونید اولین خاطره من از کتابخانه …
  •          ● می دونید که میتونید کتابها را از ما بخرید …
  •        ● میتونید طرح روی جلد کتابها را تغییر دهید …
  •      ● میتونید کتابها را برای عزیزانتان ارسال کنید …
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *