سالـن مطـالعه ملک شهـر به 34393121 تغـییر یـافته اسـت.

چهارشنبه | ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ | ۹:۴۹

چهارشنبه | ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ | ۹:۴۹

خدمات فنی و سفارشات

این بخش شامل دوقسمت سفارشات و فهرست نویسی می باشد . خدمات این اداره به ۱۰۰ کتابخانه (اعم تخصصی، عمومی، اختصاصی) ارائه می شود که ذیل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی ؛ مناطق شهرداری (واگذاری، غیرواگذاری، محله محور، اختصاصی، تخصصی)؛ کتابخانه هایی که صرفا خدمات فنی دریافت می کنند؛ قرار می گیرند.

مدیریت: محسن خالقی: ۳۲۲۳۶۸۶۷

سفارشات: خانم نفیسه پورسیدرضایی: ۳۲۲۴۰۳۷۷

شماره تماس کارشناسان ۳۲۲۰۸۵۸۷

[email protected]

کارکنان بخش فهرست نویسی ورده بندی

خانم زهرا جوزدانی: منطقه ۱ و ۲ و ۳ ( داخلی ۱)

خانم پروین اعرفی: منطقه ۴ (داخلی ۲)

خانم شعله قاسمی: منطقه ۵ و ۱۳ (داخلی ۳)

خانم آذر شریف زاده: منطقه ۶ ( داخلی ۴)

خانم مریم قنبری مطلوب: منطقه ۷ و ۸ (داخلی ۵)

خانم اعظم شاه سنایی: منطقه ۹ و ۱۱ و ۱۲ (داخلی ۶)

آقای حسین بهاری: منطقه ۱۰ و ۱۴ (داخلی ۷)

آقای جواد بابایی: منطقه ۱۵ (داخلی ۸)

آقای محسن خالقی: کارشناس فناوری (داخلی ۹)