"سـاعت اتمـام ارائه خدمـات در کتابخـانه مرکـزی امـروز ۵ اسفند ۱۸:۳۰ خواهـد بود. "

پنجشنبه | ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | ۶:۰۱

پنجشنبه | ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | ۶:۰۱

خبر اطلاعات بیشتر

در همایشی که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون وزیر کشور، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان و معاونت فرهنگي سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري اصفهان در برج آزادی تهران برگزار شد، ...