توافق نامه همکاری با کتابخانه ملی ایران

جایگزینی سیاست مالکیت با سیاست دسترس پذیری منابع اطلاعاتی

امکان دسترسی یکپارچه به منابع از طریق همکاری بین کتابخانه ای، همکاری مشترک در مبادله منابع اطلاعاتی در قالب های چاپی و دیجیتال،  اهدای کتاب به کتابخانه های شهرداری اصفهان، امکان استفاده اعضای کتابخانه ها از منابع و امکانات طرفین قرارداد، و دسترس پذیری پایگاه های دیجیتال کتابخانه ملی برای کتابخانه های شهرداری اصفهان از اهداف این برنامه است.