جمعه 2 اسفند 1398 15:22
ساماندهی نشریات قدیمی کتابخانه ملی

نشريات قديمي كتابخانه ملي توسط اداره كل اطلاع رساني سازمان اسناد و كتابخانه ملي ساماندهي شد.
به گزارش لیزنا، پروژه ساماندهي پيايندهاي قديمي (۶۰۰۰۰ شماره) توسط اداره كل اطلاع رساني سازمان به انجام رسيد. در گزارش اتمام پروژه ساماندهي نشريات قديمي آمده است اين پروژه در دو مرحله و به شرخ ذيل به انجام رسيده است:

(سال ۱۳۹۳)
* مرحله اول:
تفکیک الفبایی ( سورت اولیه) ، الفبایی کردن نشریات قدیمی بر اساس عنوان ، سال ، ماه ، شماره وتعیین نسخه ۱و۲و۳ ، صفحه آرایی روزنامه ، كنترل با موجودی برنامه رسا ، تعیین تکلیف نشریات مازاد و ارسال به واحد مبادلات جهت مبادله و اهدا ، آماده سازی نشریات مورد نیاز ( مشخص کردن عنوان ، سال و شماره های موجودی و کسری در روی برگه ها) والصاق کد بازیابی بر روی کاورها (به جهت قدیمی بودن وفرسودگی این نشریات امکان صحافی این منابع نیست) در اين مرحله انجام شده است.


* مرحله دوم:
ورود اطلاعات کتابشناسی، موجودی (هلدینگ) و نشریات قدیمی در برنامه رسا (حدود ۵۰۰۰ شماره ثبت، یا شماره بازیابی) ، فایل کاورها در مخزن ییایند ها وآماده شدن جهت اسکن( لازم به توضيح است پس از اسکن شدن، سرویس دهی این نشریات در برنامه رسا فعال می شود) نيز در مرحله دوم ساماندهي انجام شده است. در ادامه پروژه ساماندهي نشريات قديمي، تعیین وضعیت حدود ۱۲۰۰ مجلد نشریه قدیمی صحافی شده به اتمام رسيده است كه از جمله فعاليت هاي انجام شده در اين راستا مي توان به الفبایی کردن عناوین نشریات ، كنترل کردن شماره های هر مجلد با موجودی برنامه رسا ( حدود ۱۰۰۰۰ نسخه) ، تعیین تکلیف نشریات مازاد و ارسال به واحد مبادلات ( حدود ۶۰۰ مجلد) ، آماده سازی ( الصاق کد بازیابی ) بر روی مجلدات ، ورود اطلاعات کتابشناسی و موجودی( هلدینگ ) در برنامه رسا ،فایل در مخزن جهت سرویس دهی به مراجعان اشاره كرد.
پرینت