دوشنبه 28 بهمن 1398 8:34
۱۱۰ نسخه خطی از عطار در کتابخانه آستان قدس

گنجینه ای  افزون بر ۱۱۰ نسخۀ خطی از آثار عطار نیشابوری در کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی،  نگهداری می ‌شود که «الهی ‌نامه» کتابت قرن ۹ قمری، از جملۀ این نسخ نفیس است.

به گزارش لیزنا، رئیس ادارۀ مخطوطات این سازمان اعلام کرد: در گنجینۀ نسخه های خطی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی، بیش از ۱۱۰ نسخۀ خطی از آثار عطار نیشابوری موجود است که ۵ نسخه از این آثار، بسیار نفیس و ارزشمند است.

 اسرارنامه یکی از نسخ نفیس گنجینه

 سید محمدرضا فاضل ‌هاشمی به ویژگی ‌های یکی از این نسخ نفیس اشاره کرد و گفت: «اسرارنامه» که همراه با پنج مثنوی دیگر شامل «مصیبت‌ نامه»، «اشترنامه»، «خسرو نامه»، «الهی ‌نامه» و «منطق ‌الطیر»، به خط کتابتی نستعلیق ۱۹ سطری، در سال ۱۰۰۵ قمری در لاهور توسط «محمد سعید تربتی»، در یک مجموعه کتابت شده است، یکی از نسخ نفیس این گنجینه است.  وی در این رابطه اضافه کرد:  دو نسخۀ نفیس دیگر، «تذکره‌ الاولیاء» کتابت قرن ۱۰ قمری، دارای جلد تیماج زرکوب و دارای ترنج و سرترنج، و «الهی‌ نامه» به خط کتابتی نستعلیق ۱۳ سطریست که با «اسرارنامه»، «بلبل ‌نامه»، «وصلت ‌نامه»، «روشنایی ‌نامه» و «فتوت ‌نامه» در یک مجموعه به سال ۸۴۵ کتابت شده است.

  منطق الطیر، یکی از آثار پر آوازه عطار نیشابوری

 فاضل هاشمی در ادامۀ معرفی دیگر نسخ ارزشمند گفت: یکی از آثار پر آوازۀ عطار نیشابوری با نام «منطق‌الطیر»، به خط نستعلیق ۱۲ سطری دارای حاشیه، و کتابت قرن ۱۳ قمری که توسط «میرزا رضاخان نائینی» در مرداد ۱۳۱۱ وقف شده، و «ولدنامه» که گاه «پسرنامه»، «پندنامه» یا «نصیحت‌نامه» خوانده می‌شود و به خط «شکرالله لاجوردی» در سال ۱۲۷۱ قمری کتابت شده و دارای سرلوح و مذهّب و مرصّع است، دیگر نسخه‌های ارزشمند موجود در این گنجینه است.  وی در ادامه، آثار این عارف و شاعر ایرانی بلند آوازۀ ادبیات فارسی را که در پایان سدۀ ششم و آغاز سدۀ هفتم می‌زیسته است، برشمرد: آثار وی به نظم و نثر، شامل دیوان اشعار، منطق‌الطیر، تذکره‌الاولیاء، الهی‌نامه، بلبل‌نامه، اسرارنامه، خسرونامه، مختارنامه، بی‌سرنامه، هیلاج‌نامه، جوهرالذات، مصیبت‌نامه، پندنامه، اشترنامه، فتوت‌نامه و ولدنامه یا پسرنامه است.

بیش از ۹۷ هزار کتاب خطی در گنجینه نسخ خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس

فاضل هاشمی در پایان یادآور شد: در گنجینۀ نسخ خطی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی، بیش از ۹۷ هزار کتاب خطی نگهداری می‌شود که از این میان افزون بر ۷ هزار و ۲۰۰ نسخه در موضوع ادبیات است. همچنین تعداد قرآن‌های خطی و جزوات قرآنی این مجموعه، به تعداد بیش از ۲۰ هزار و ۴۰۰ می‌رسد.
پرینت