دوشنبه 25 آذر 1398 15:3
کانون شاهنامه خوانی در کتابخانه کودک 2

کانون شاهنامه خوانی: در این طرح باکمک مربی به دانش آموزان روخوانی و روان خوانی شاهنامه آموزش داده میشود شپش هر دانش آموز با پوشیدن لباس به اجرای نقش می پردازند و همچنین برای اجرا به مراکز دیگر نیز می روند این برنامه یکشنبه هر هفته اجرا میشود
پرینت