دوشنبه 28 بهمن 1398 8:34
کانون شاهنامه خوانی در کتابخانه کودک 2

کانون شاهنامه خوانی: در این طرح باکمک مربی به دانش آموزان روخوانی و روان خوانی شاهنامه آموزش داده میشود شپش هر دانش آموز با پوشیدن لباس به اجرای نقش می پردازند و همچنین برای اجرا به مراکز دیگر نیز می روند این برنامه یکشنبه هر هفته اجرا میشود
پرینت