پنجشنبه 30 آبان 1398 18:17
هفت عنوان كتاب جديد و فصلنامه توسط كتابخانه ملي منتشر شد

هفت عنوان كتاب تخصصي در حيطه اسناد، تاريخ و كتابداري و دو عنوان نشريه در حوزه كتابداري و اسناد در سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتشر شد.به گزارش لیزنا، «فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه سيد محمد حسين خبره فرشچي» ( در كتابخانه ملي) به كوشش علي صادق زاده وايقان، «استانداردهاي كتابخانه هاي ديجيتالي» ( جلد اول) تاليف ميترا صميعي، «مكتب هنري شيراز در نسخ خطي ايران» تاليف حبيب الله عظيمي، چهار جلد از مجموعه تاريخ شفاهي و تصويري ايران معاصر با عناوين: «حكمت و سياست»، «فرماندهي و نافرماني» ، «آيندگان و روندگان» و «اقتصاد و امنيت» به كوشش حسين دهباشي، «فصلنامه كتاب شماره 99» و «فصلنامه گنجينه اسناد» شماره 95 از جمله كتاب ها و نشرياتي هستند كه در آذر ماه سال 1393 توسط انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي به چاپ رسيده اند.

لازم به توضيح است سازمان اسناد و كتابخانه ملي در راستاي اهداف و وظايف خود و به منظور احياي آثار مكتوب و غير مكتوب، انتشار آثار علمي و آموزشي پژوهشگران در حوزه كتاب و كتابداري، اسناد و آرشيو و اطلاع رساني را يكي از فعاليت هاي اصلي خود مي داند و بر اين اساس تاكنون عناوين متعددي كتاب و نشريه منتشر كرده است.علاقه مندان براي تهيه اين آثار مي توانند از طريق پورتال سازمان اسناد و كتابخانه ملي به آدرس nlai.ir با اداره انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي تماس بگيرند.
پرینت