پنجشنبه 30 آبان 1398 18:20
تایید رسمی راه اندازی سیستم امانت دهی کتاب های دیجیتالی در فرانسه

فرانسه سیستم امانت دهی کتاب های دیجیتالی را تأیید رسمی کرد و از این به بعد کتابخانه های این کشور می توانند کتاب دیجیتالی به کتاب خوان ها امانت دهند.بهگزارش لیزنا، ظاهراً کتابخانه های سطح اروپا هنوز با مفهوم امانت دهی محتوای دیجیتال در کتابخانه ها مشکل دارند و در این میان انگلیس بیش ترین موفقیت را درباره جا انداختن این مفهوم در کشور خود داشته است.پس از انگلیس کشور فرانسه به عنوان دومین کشور بزرگ اروپا با تأیید قوانین مربوط به امانت دهی کتاب های دیجیتالی پلتفرم جدید را پذیرفت تا مردم به زودی بتوانند انواع کتاب های دیجیتالی، کتاب های صوتی و روزنامه های دیجیتالی را از کتابخانه ها قرض بگیرند.

 مصوبات نوآورانه جدید در 12 بند، هشتم دسامبر در پاریس باهدف تسهیل امانت گیری الکترونیکی (e-lending) از کتابخانه های عمومی فرانسه بین وزیر فرهنگ و انجمن کتابداران، انجمن کتاب فروشان، انجمن ناشران و انجمن نویسندگان به امضا رسید. بازیگران عمده جهانی ازجمله Overdirve ،3M، Baker & Taylor و نیز کمپانی جهانی مستقر در ونکوور بنام Pressreader) بزرگ ترین سرویس دهنده روزنامه در فرمت دیجیتالی در جهان) از این اتفاق بسیار خوشحال هستند و اجازه دارند با کتابخانه های فرانسه دراین باره معامله کنند تا سود خوبی نصیبشان شود.
پرینت