یکشنبه 4 اسفند 1398 10:6
کتابخانه ملی چین

این کتابخانه با زیربنای ۰۰۰‚۱۴۰ مترمربع (۰۰۰‚۱۷۰ مترمربع با تمام طبقات) ساخته شده كه از لحاظ وسعت، پس از كتابخانه كنگره بزرگترین كتابخانه دنیا است و گنجایش پذیرش همزمان ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ مراجعه‌كننده را دارد. كل مجموعه آن بالغ بر ۰۰۰‚۱۱۰‚۲۳ جلد است كه كتب قدیم و جدید و دیگر مواد و منابع اطلاعاتی را دربرمی‌گیرد و به زبان‌های گوناگون (زبان‌های بیش از ۲۰ اقلیت ملی) نوشته شده و حاوی صدها هزار كتاب نایاب است. آمارمجموعه این كتابخانه در سال ۲۰۰۲ بدین قرار است:
▪ مجموعه‌های به زبان چینی ۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰ عنوان
▪ مجموعه‌های به زبان خارجی ۰۰۰‚۳۶۰‚۹ عنوان
▪ میكروفیلم و میكروفیش ۰۰۰‚۱۶۰‚۱ فقره
▪ مواد دیداری و شنیداری ۰۰۰‚۷۰ فقره
▪ انتشارات الكترونیكی ۰۰۰‚۸ فقره

 انتشار منابعی در زمینه علوم كتابداری و اطلاع‌رسانی و در نتیجه تبدیل كتابخانه به مركز اطلاعات عمومی درباره علوم كتابداری، راهنمایی كتابخانه‌های داخلی و ایجاد هماهنگی در جامعه كتابداری چین یکی از فعایتها و خدمات این کتابخانه است.
پرینت