شنبه 10 اسفند 1398 7:12
ساماندهی کتابخانه ها (1392-04-10)


ساماندهي كتابخانه هاي آموزشگاهي ، ادارات و ...  :

به منظورگسترش فضاها وامكانات كتابخانه اي در شهر، دراين طرح كتابخانه هاي ادارات ، آموزشگاهها و... كه حداقل داراي 3000 جلد منبع كتابخانه اي باشند ، ساماندهي و آماده سرويس دهي عمومي مي شوند.