شنبه 10 اسفند 1398 7:8
کوله کتاب (1394-04-11)


طرح كوله كتاب:

هدف: دخيل كردن نوجوان در امانت كتاب و ترويج فرهنگ مطالعه است.

مخاطب: نوجوانان و دانش آموزان مدارس

محدوده اجرایی: مدارس شهر اصفهان

شرایط استفاده: دانش آموز مدرسه بودن

شرح مختصر: در اين طرح يك كوله و تعدادي كتاب و نشريات مخصوص در رده سني نوجوان به سفير نوجوان داده می شود. او اين كوله را به همراه خود به مدرسه برده و در طول زمان معين كتابها را به همكلاسي هاي خود امانت مي دهد. سفير نوجواني كه توسط كتابخانه و با هماهنگي مدارس انتخاب مي شود رابط كتابخانه و مدرسه بوده و دانش آموزان را با كتابخانه اختصاصي نوجوان و فضاي خاص آن آشنا مي كند. در پايان فصل كوله ها به مركز برگردانده شده و به نفراتي كه بيشترين كتاب را مطالعه كرده باشند به عنوان كتابخوان برتر هدايايي تعلق مي گيرد.